Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

trebacz michalStanowisko: adiunkt

JednostkaCentrum Badań Żydowskich

Pokój: 016

Telefon: +48 42 635 61 77

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Historia Żydów Polski centralnej
 • Historia Bundu w Rosji i w Polsce
 • Historia mniejszości narodowych w regionie
 • Getto łódzkie

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 2003–2008 – Uniwersytet Łódzki, studia; magister historii
 • 2008 – Uniwersytet Łódzki – Humanistyczne Studium Doktoranckie
 • 2015 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii

Przebieg pracy zawodowej

 • od 2008 – asystent w Centrum Badań Żydowskich UŁ
 • od 2009 – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Łodzi
 • od 2015 – adiunkt w Centrum Badań Żydowskich UŁ

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Stowarzyszenie Instytut Tolerancji
 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Die Chronik des Gettos Lodz / Litzmannstadt, Wallstein 2007, vol. 1–5 [współwydawca].
 • Kronika getta łódzkiego / Litzmannstadt Getto 1941–1944, oprac. i red. naukowa J. Baranowski, K. Radziszewska, A. Sitarek, M. Trębacz, J. Walicki, E. Wiatr, P. Zawilski, Łódź 2009, ss. 413 [współwydawca].
 • Słuchają słów Prezesa...” Księga przemówień Chaima Mordechaja Rumkowskiego, red. i oprac. nauk. A. Sitarek i M. Trębacz, Łódź 2011, ss. 112 [współwydawca].
 • Zagłada Żydów na polskiej prowincji, pod red. A. Sitarka, M. Trębacza i E. Wiatr, Łódź 2012, s. 535 [współredaktor].
 • Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego rok 1938. Cz. 1. Legalny ruch polityczny i narodowościowy, oprac. i red. nauk. J. Walicki i in., Łódź 2012, ss. 369 [współwydawca].
 • Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego rok 1939. Cz. 1. Legalny ruch polityczny i narodowościowy, oprac. i red. nauk. J. Walicki i in., Łódź 2012, ss. 170 [współwydawca].
 • Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego rok 1938. Cz. 2. Stan bezpieczeństwa, ruch zawodowy i wywrotowy, oprac. i red. nauk. J. Walicki, przy współpr. A. Sitarka, M. Trębacza i in., Łódź 2014, ss. 426 [współwydawca].
 • Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego rok 1939. Cz. 2. Stan bezpieczeństwa, ruch zawodowy i wywrotowy, oprac. i red. nauk. J. Walicki, przy współpr. A. Sitarka, M. Trębacza i in., Łódź 2014, ss. 232 [współwydawca].
 • Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. T. 23, Dzienniki z getta warszawskiego, oprac. K. Person, Z. Trębacz, M. Trębacz, Warszawa 2015, ss. 459 [współwydawca].
 • Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. T. 34, Getto warszawskie. Cz. 2, red. T. Epsztein, oprac. T. Epsztein, A. Jarkowska-Natkaniec, I. Łach, J. Majewska, A. Reszka, M. Taras, M. Trębacz, Z. Trębacz, Waszawa 2016, ss. 670 [współwydawca].
 • Edelman M., Getto walczy (udział Bundu w obronie getta warszawskiego), pod red. M. Trębacza, Łódź 2015, ss. 78.
 • Izrael Lichtenstein. Biografia żydowskiego socjalisty, Instytut Pamięci Narodowej, Łódź 2016, ss. 250.

Artykuły

 • „Rzadko kiedy żydowski dom łączył w sobie tyle światów i tyle wartości...”. Polsko-żydowska mozaika Rafała Lichtensteina – przyczynek do dziejów inteligencji wielokulturowej Łodzi, [w:] „Należę do polskiej szkoły historycznej”. Studia i szkice ofiarowane prof. Jakubowi Goldbergowi z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim, red. R. Stobiecki, J. Walicki, Łódź 2010, s. 51–63.
 • Aleksander Margolis. Lekarz-społecznik, polityk, Żyd, [w:] Studia i szkice ofiarowane Julianowi Baranowskiemu, red. E. Wiatr, P. Zawilski, pod red. E. Wiatr i P. Zawilskiego, Łódź 2010, s. 95-106.
 • “Our Power is Not the Number of Seats:” The Bund’s Representatives in the Łódź City Council, 1919–1939, Dan Diner (ed.), “Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts/Simon Dubnow Institute Yearbook” 10 (2011), Göttingen/Oakville, Conn., 2011.
 • „Wojna nerwów” – codzienność łodzian w przededniu wybuchu II wojny światowej, [w:] Rok 1939 w Łodzi, red T. Toborek P. Waingertner, Łódź 2011.
 • Bund – Międzynarodówka – PPS. Historia współzależności, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” nr 7/2011.
 • Izrael Lichtenstein – nauczyciel i pedagog. Przyczynek do dziejów żydowskiej edukacji w Łodzi, „Kronika Miasta Łodzi” 3 (56)/2011.
 • Trzy miasta. Dzień powszedni w Litzmannstadt – wybrane problemy, [w:] Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce, red. T. Chinciński, Gdańsk 2011, s. 457–478 [współautor Adam Sitarek].
 • Jeszaja Szpigl, Dom Izraela Lichtensteina, tłum. i oprac. M. Trębacz, „Acta Judaica Lodziensia” t. 1 (2011), s. 167–170.
 • Konferencja cajtungen-itonim-pisma. Z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich w XX wieku, „Cwiszn”, nr 3 (2011).
 • Drei Städte. Besatzungsalltag in Lodz, [w:] Gewalt und Alltag im besetzten Polen, red. J. Böhler, S. Lehnstaedt, Onasbrück 2012, s. 299–321 [współautor Adam Sitarek].

 

Spis publikacji