Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Studia podyplomowe – to forma kształcenia przeznaczona dla osób, które ukończyły studia wyższe i pragną wzbogacić swoją wiedzę oraz rozszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.

Studia podyplomowe są propozycją przede wszystkim dla osób, które pragną doskonalić się zawodowo, odnawiać swoją wiedzę z danej dziedziny lub dążą do przekwalifikowania i pozyskania nowych umiejętności, które zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy.

Studia podyplomowe z Historii są studiami kwalifikacyjnymi dającymi uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu na wszystkich poziomach edukacyjnych (pod warunkiem posiadania kwalifikacji pedagogicznych). Studia podyplomowe z historii przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (II stopnia) legitymujących się dyplomem ukończenia studiów.

Studia obejmują nie tylko zajęcia merytoryczne, ale również praktyki pedagogiczne odbywane przez słuchaczy studiów w wymiarze 60 godzin w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wymóg odbycia praktyk pedagogicznych przez słuchaczy studiów podyplomowych jest wymogiem ministerialnym i zapisany jest w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku.

Wymagane dokumenty:

1. podanie

2. kwestionariusz osobowy - pobierz

3. cv

4. dyplom ukończenia studiów magisterskich

5. 2 zdjęcia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych słuchacza studiów podyplomowych - pobierz.

Po złożeniu dokumentów o przyjęciu kandydata decyduje kolejności zgłoszeń. Rekrutacja trwać będzie od 1 czerwca do 30 września 2019 r.

Opłaty za studia:

- 1300 zł za semestr

- jednorazowa opłata 205 zł za praktyki (uiszczana w I semestrze)

HISTORIA

W ramach programu będzie zrealizowanych 430 godzin zajęć. Zajęcia dydaktyczne obejmują wszystkie epoki historyczne począwszy od starożytności a kończąc na czasach nam współczesnych. Studia będą trwać trzy semestry. Są to wykłady i ćwiczenia z poszczególnych epok historycznych, dydaktyki historii, warsztatu historyka oraz praktyki pedagogiczne. Słuchacz Studiów Podyplomowych będzie zobowiązany do: uczestnictwa we wszystkich zajęciach, zaliczenia wszystkich ćwiczeń i wykładów przewidzianych planem studiów oraz przygotowania eseju na wybrany temat. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów Słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia odbywać się będą w trybie studiów zaocznych /soboty, niedziele/ 5 - 6 razy w semestrze w godzinach: 8.30 – 20.00.

Program studiów obejmuje:

Historia starożytna - 25 godz.

Historia średniowieczna - 50 godz.

Historia nowożytna - 50 godz.

Historia XIX wieku - 50 godz.

Historia XX wieku - 95 godz.

Historia historiografii - 10 godz.

Wstęp do badań historycznych - 10 godz.

Dydaktyka historii - 50 godz.

Praktyki – 60 godz.

Nauki pomocnicze historii - 10 godz.

Seminarium - 10 godz.