Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Studia podyplomowe – to forma kształcenia przeznaczona dla osób, które ukończyły studia wyższe i pragną wzbogacić swoją wiedzę oraz rozszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.

Studia podyplomowe są propozycją przede wszystkim dla osób, które pragną doskonalić się zawodowo, odnawiać swoją wiedzę z danej dziedziny lub dążą do przekwalifikowania i pozyskania nowych umiejętności, które zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy.

Studia podyplomowe z Wiedzy o Społeczeństwie są studiami kwalifikacyjnymi dającymi uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu na wszystkich poziomach edukacyjnych (pod warunkiem posiadania kwalifikacji pedagogicznych). Studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (II stopnia) legitymujących się dyplomem ukończenia studiów.

Studia obejmują nie tylko zajęcia merytoryczne, ale również praktyki pedagogiczne odbywane przez słuchaczy studiów w wymiarze 60 godzin w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wymóg odbycia praktyk pedagogicznych przez słuchaczy studiów podyplomowych jest wymogiem ministerialnym i zapisany jest w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku.

Wymagane dokumenty:

1. podanie

2. kwestionariusz osobowy - pobierz

3. cv

4. dyplom ukończenia studiów magisterskich

5. 2 zdjęcia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych słuchacza studiów podyplomowych - pobierz.

Po złożeniu dokumentów o przyjęciu kandydata decyduje kolejności zgłoszeń. Rekrutacja trwać będzie od 1 czerwca do 30 września 2019 r.

Opłaty za studia:

-– 1300 zł za semestr

- jednorazowa opłata 205 zł za praktyki (uiszczana w I semestrze)

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

W ramach programu będzie zrealizowanych 400 godzin zajęć. Zajęcia dydaktyczne obejmują zagadnienia polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne dotyczące państwa polskiego oraz integracji europejskiej. Studia będą trwać trzy semestry. Zajęcia mają formę wykładów i ćwiczeń. Słuchacz Studiów Podyplomowych będzie zobowiązany do: uczestnictwa we wszystkich zajęciach, zaliczenia wszystkich ćwiczeń i wykładów przewidzianych planem studiów oraz przygotowania eseju na wybrany temat. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów Słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia odbywać się będą w trybie studiów zaocznych /soboty, niedziele/ 5 -6 razy w semestrze w godzinach: 8.30 – 20.00.

Program studiów obejmuje:

1. Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego człowieka – 10 godz.

2. Wybrane problemy życia społecznego XX w. – 20 godz.

3. System prawny w Polsce– 20 godz.

4. Podstawy prawa dla nauczycieli – 10 godz.

5. Modele ustrojowe państw demokratycznych – 20 godz.

6. Elementy wiedzy o kulturze – 20 godz.

7. Transformacja ustrojowa i nowy system polityczny w Polsce – 20 godz.

8. Społeczeństwo obywatelskie – 10 godz.

9. Samorząd terytorialny – 20 godz.

10. Dzieje i współczesność Unii Europejskiej – 10 godz.

11. Media w społeczeństwie – 10 godz.

12. Region, regionalistyka, regionalizm – 20 godz.

13. Historia doktryn politycznych i prawnych XX wieku – 20 godz.

14. Problemy gospodarcze współczesnego świata. Gospodarka rynkowa – 20 godz.

15. Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie – 60 godz.

16. Seminarium – 10 godz.

17. Praktyki - 60 godz.

18. Wychowanie patriotyczne - 15 godz.

19. Współczesne organizacje międzynarodowe - 10 godz.

20. Międzynarodowe stosunki polityczne w XX i XX w. - 15 godz.